Қазақстан Республикасындағы орта білім беру мазмұнын жаңарту шеңберінде(бастауыш, негізгі орта, жалпы орта білім деңгейі үшін)

«Қазақ тілі мен әдебиеті оқытушыларының тілдік және кәсіби құзыреттіліктерін арттыру (Т2)»

педагогтардың біліктілігін арттырудың қысқа мерзімді

БІЛІМ БЕРУ БАҒДАРЛАМАСЫ

МАЗМҰНЫ

Бөлім

беті

1.

Жалпы ереже

1-3

2.

глоссарий;

3-4

3.

Бағадрламаның тақырыптары;

4

4.

Бағдарламаның мақсаты, міндеттері және күтілетін нәтижелері;

5

5.

Бағдарламаның құрылымы мен мазмұны;

5

6.

оқу процесін ұйымдастыру;

5-6

7.

Бағдарламаны оқу-әдістемелік қамтамасыз ету;

6

8.

оқыту нәтижелерін бағалау;

7

9.

курстан кейінгі қолдау;

7

10.

негізгі және қосымша әдебиеттер тізімі.

7-9

11.

1 қосымша

10-13

12.

2 қосымша

13.

3 қосымша

1. Жалпы ереже

1.1. Қазақстан Республикасында орта білім мазмұнын жаңарту шеңберінде «Қазақ тілі мен әдебиеті (Т2) оқытушыларының тілдік және кәсіби құзыреттілігін арттыру» педагогтердің біліктілігін арттыру курстарының білім беру бағдарламасы (бұдан әрі — Бағдарлама) жаңа білім алу, сондай-ақ бұрын алған кәсіптік білімді, іскерлікті, дағдыларды қолдау, кеңейту, тереңдету және жетілдіру мақсатында өткізіледі.

1.2. Бағдарлама «STUDY INN» халықаралық білім беру холдингінің Жарғысына сәйкес әзірленді.Ол тілдік білім беру саласында «Қазақ тілі мен әдебиеті», «Орыс тілі», «Орыс әдебиеті», «Орыс тілі мен әдебиеті», «Шет тілі» (ағылшын, неміс) сияқты пәндерді оқытатын педагогтердің біліктілігін арттыруды ұйымдастыруға арналған.

1.3. Бағдарлама төмендегі заңдық күші бар құжаттар негізінде әзірленген:

– Қазақстан Республикасының «Білім туралы» Заңы;

– Қазақстан Республикасының «Мәртебе туралы» 2019 жылғы 27 желтоқсандағы № 293-VІ ҚРЗ.

– Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 2020 жылғы 4 мамырдағы № 175 «Педагогтердің біліктілігін арттыру курстарының білім беру бағдарламаларын әзірлеу, келісу және бекіту қағидаларын бекіту туралы»бұйрығы. Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде 2020 жылы 5 мамырда № 20567 болып тіркелді;

–«Педагог кадрлардың біліктілігін арттыру курстарын ұйымдастыру, өткізу қағидаларын бекіту туралы «Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 2016 жылғы 28 қаңтардағы №95 бұйрығына өзгерістер енгізу туралы»Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 2020 жылғы 9 сәуірдегі № 137 бұйрығы. Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде 2020 жылы 10 сәуірде № 20361 тіркелді;

– ҚР БҒМ 2008 жылғы 18 наурыздағы № 125 «Орта, техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі білім беру ұйымдары үшін білім алушылардың үлгеріміне ағымдағы бақылау, аралық және қорытынды аттестаттау жүргізудің үлгілік қағидаларын бекіту туралы»бұйрығы;

– ҚР БҒМ 2018 жылғы 31 қазандағы № 604 «Білім берудің барлық деңгейлеріндегі мемлекеттік жалпыға міндетті білім беру стандарттарын бекіту туралы» бұйрығы;

− «Қазақстан Республикасында бастауыш, негізгі орта, жалпы орта білім берудің үлгілік оқу жоспарларын бекіту туралы «ҚР БҒМ 2012 жылғы 8 қарашадағы №500 бұйрығына өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы»ҚР БҒМ 2021 жылғы 26 наурыздағы № 125 бұйрығы;;

– ҚР БҒМ бұйрығымен бекітілген және ұлттық білім академиясының сайтында орналастырылған типтік оқу бағдарламалары. Ы.Алтынсарин https://nao.kz/.

− «Жалпы білім беретін оқу бағдарламаларын іске асыратын білім беру ұйымдарында жұмыс істейтін педагог қызметкерлер мен оларға теңестірілген тұлғаларды аттестаттаудан өткізу қағидалары мен шарттарын бекіту туралы «Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 2016 жылғы 27 қаңтардағы № 83 бұйрығына өзгерістер енгізу туралы» Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 2021 жылғы 12 қарашадағы № 561 бұйрығы; мектепке дейінгі тәрбие мен оқыту, бастауыш, негізгі орта және жалпы орта білім беру, техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі білім беру бағдарламалары, Білім және ғылым саласындағы өзге де азаматтық қызметшілердің қосымша білім және арнайы оқу бағдарламалары». Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде 2021 жылы 18 қарашада № 25208 болып тіркелді

1.4. Мектеп оқытушысының біліктілігін арттыру білім беру ұйымының штаттағы оқытушысының меншік нысанына қарамастан функционалдық міндеті болып табылады.

1.5. Педагогтердің біліктілігін арттыру курстары (бұдан әрі-Курстар) білім беру деңгейлері бойынша құрылымдалады:

— бастауыш білім беру;

— негізгі орта білім;

— орта білім (жалпы орта білім, техникалық және кәсіптік білім);

1.6. Бағдарламаның қолданылу мерзімі – уәкілетті орган бекіткен сәттен бастап 3 (үш) жыл.

2. ГЛОССАРИЙ

2.1. біліктілік — кәсіптік қызметтің тиісті түрі шеңберінде жұмысты орындау үшін қажетті кәсіптік білімнің, икемнің, дағдылардың және жұмыс тәжірибесінің жиынтығы;

2.2. курстан кейінгі мониторинг-педагогикалық практиканың нақты жағдайын курс бағдарламасының күтілетін нәтижелерімен, оның ішінде қашықтықтан салыстыру мақсатында сертификатталған педагогтердің курстан кейінгі қызметін бақылау және бағалау жүйесі;

2.3. қорытынды бағалау-қысқа мерзімді біліктілікті арттыру курстары бағдарламасының талаптарына сәйкес педагогтің құзыреті мен біліктілік деңгейін растау рәсімі;

2.4. педагогтердің біліктілігін арттыру-оқыту сапасын арттыру үшін жаңа білім алуға, сондай-ақ бұрын алған кәсіптік білімдерін, іскерліктерін, дағдылары мен құзыреттерін қолдауға, кеңейтуге, тереңдетуге және жетілдіруге мүмкіндік беретін кәсіптік оқыту түрі;

2.5.педагогтердің біліктілігін арттыруды ұйымдастыру-үздіксіз білім беру жүйесінде педагогтердің біліктілігін арттыру курстарының білім беру бағдарламаларын іске асыратын ұйым;

2.6. педагог қызметін курстан кейінгі қолдау-педагогтің курстан кейінгі қызметіне үздіксіз мониторинг жүргізу және әдістемелік, консультациялық көмек көрсету арқылы оның кәсіби құзыреттілігін дамытуды қамтамасыз ететін іс-шаралар жүйесі;

2.8. сертификат-кәсіптік оқытудың белгілі бір тақырыбы, нысаны, мазмұны және ұзақтығы бойынша қысқа мерзімді және ұзақ мерзімді біліктілікті арттыру курстарынан өту қорытындылары бойынша берілетін құжат;

2.9. сертификатталған жаттықтырушы-тренерлерді даярлау бағдарламасы бойынша оқыған және біліктілікті арттырудың білім беру бағдарламаларын іске асыратын тұлға;

2.10. сыртқы қорытынды бағалау-ұзақ мерзімді біліктілікті арттыру курстары бағдарламасының талаптарына сәйкес педагогтің біліктілігі мен құзыреттілік деңгейін растау рәсімі;

2.11. тыңдаушы-біліктілікті арттыру курстарынан өтетін тұлға;

2.12. педагог-тиісті бейіні бойынша педагогикалық немесе өзге де кәсіптік білімі бар және педагогтің білім алушыларды және (немесе) тәрбиеленушілерді оқыту мен тәрбиелеу, білім беру қызметін әдістемелік қолдау немесе ұйымдастыру жөніндегі кәсіптік қызметін жүзеге асыратын адам;

2.13.ҚАЗАҚ ТІЛІ МЕМЛЕКЕТТІК ТІЛ РЕТІНДЕ.Әлемдегі жеті мыңға жуық тілдің бірі. Қолданыс өрісі бойынша жетпісінші орында. Тіл байлығы, оралымдығы мен көркемдігі жағынан алғашқы ондықтар қатарына кіреді. Мемлекеттік мәртебеге ие болған екі жүз тілдің, ауызша және жазбаша тіл мәдениеті қалыптасқан алты жүз тілдің ішінде. Қазақ тілін оқыту барысында білім алушылардың пікір айту, ауызша, жазбаша сауатты сөйлеу, қоғамның өзге өкілдерімен дұрыс қарым-қатынас жасау, яғни әрбір адамға керекті коммуникативтік дағдыларды қалыптастыру мәселелері шешіледі.

2.14. Кәсіби құзыреттілік-мұғалімнің педагогикалық іс-әрекетті жүзеге асыруға теориялық және практикалық дайындығының бірлігі, оның негізін педагогикалық дағдылар құрайды.

2.15. ТІЛДІ МЕҢГЕРУ ДЕҢГЕЙІ. Арнайы оқуға бөлінген уақыт ішінде білім алушылардың тілді меңгеруде қол жеткізген жетістіктерінің дәрежесін сипаттайтын әдістеме категориясы. Тілді меңгеру деңгейінің көрсеткіші оқушының тілді қарым-қатынас құралы ретінде қолданудағы коммуникативтік құзыреттілігі мен тілді қолдану қабілеті болып табылады. Бүгінгі таңда CEFR жүйесі бойынша шетел тілін меңгерудің алты деңгейі бар. Әрқайсысына шет ел тілінде белгілі бір ауызша және жазбаша қалыптасқан тілдік дағды мен жазбаша мәтіндерді түсіну деңгейі сәйкес келеді. Қазір бүкіл дүние жүзі осы өлшемдермен жұмыс істеуге көшуде.

Олар:

А1 – бастапқы

А2 –ауызша, элементарлық

B1 – орташа,

B2 – орташадан жоғары

C1 – жетік

C2 – өте жетік.

2.16. МӘДЕНИЕТАРАЛЫҚ ҚАРЫМ-ҚАТЫНАС. Әртүрлі тілде сөйлейтін және әртүрлі мәдениет иелері арасындағы қатынастар жиынтығы болып табылады.

2.17. Т1. Мақсатты бірінші тіл. Ана тілі. Барлық пәндер оқытылатын тіл.

2.18. Т2. Мақсатты екінші тіл. Оқыту тілі болып табылмайтын тіл. Ана тілі емес.

3. БАҒДАРЛАМАНЫҢ ТАҚЫРЫБЫ

3.1. Бағдарламаның атауы: «Қазақ тілі мен әдебиеті оқытушыларының тілдік және кәсіби құзыреттіліктерін арттыру (Т2)»

3.2. Кәсіби құзыреттілік дегеніміз-мұғалімнің педагогикалық іс-әрекетті жүзеге асыруға теориялық және практикалық дайындығының бірлігі, оның негізін педагогикалық дағдылар құрайды.

3.2.2. Қазақ тілі мен әдебиеті мұғалімінің кәсіби құзыреттіліктерінің тізіміне (Т2) мыналар кіреді: әлеуметтік, әлеуметтік-мәдени, коммуникативті, ақпараттық және жобалаушы (жобалық).

3.3. Тілдік құзыреттілікке тілді білу, яғни тілді меңгерудің лингвистикалық деңгейі жатады.

4. БАҒДАРЛАМАНЫҢ МАҚСАТЫ, МІНДЕТТЕРІ ЖӘНЕ КҮТІЛЕТІН НӘТИЖЕЛЕРІ

4.1. Бағдарламаның мақсаты мемлекеттік үлгідегі тиісті сертификат бере отырып, қазақ тілі мен әдебиеті оқытушыларының кәсіби қызметі үшін қажетті тілдік және кәсіби құзыреттілігін арттыру болып табылады.

4.2. Бағдарламаның міндеттері мыналар болып табылады:

4.2.1. кәсіби біліктілікті арттыру;

4.2.2. тілдік құзыреттілікті арттыру;

4.2.3. оқытудың коммуникативтік әдістемесін оқыту;

4.2.4. сыни ойлау дағдыларын дамыту әдістемелерін оқыту;

4.2.5. сабақты жоспарлауға және қосымша ресурстарды пайдалануға үйрету;

4.2.6. оқытуды ұйымдастыруға және сабақ өткізугеүйрету;

4.2.7. көпмәдени өзара іс-қимыл жағдайында бағдарлау дағдыларын қалыптастыру;

4.2.8. білім алушылардың тілді меңгеру деңгейін ескере отырып, қазіргі заманғы білім беру технологияларын практикада қолдану білігін қалыптастыру.

5. БАҒДАРЛАМАНЫҢ ҚҰРЫЛЫМЫ МЕН МАЗМҰНЫ

5.1. Бағдарлама осы Бағдарламаға 1-қосымшада келтірілген оқу жоспары бойынша оқытуды көздейді.

5.2. Оқу жоспары қазақ тілін интеграцияланған оқыту элементтерімен оқытудың коммуникативті әдісіне негізделген тілдік, кәсіби дайындықты қамтиды.

5.3. Бағдарлама педагогтердің қазақ тілінде оқытпайтын мектептердегі қазақ тілін оқыту әдістемесінің ерекшеліктері, оқу материалын іріктеу және ұйымдастыру қағидаттары туралы түсініктерін қалыптастыруға бағытталған. Курс материалдары оқушылардың тілді меңгеру деңгейін ескере отырып, қазіргі заманғы білім беру технологияларын практикада қолдана білу, көпмәдениетті өзара іс-қимыл жағдайында бағдарлану білігін қалыптастыруға бағытталған.

6. ОҚУ ПРОЦЕСІН ҰЙЫМДАСТЫРУ

6.1. Бағдарлама бастауыш, негізгі орта, жалпы орта білім беру деңгейлерінің үлгілік оқу бағдарламаларын іске асыру жөніндегі қызметті жүзеге асыратын білім беру ұйымдарының педагог қызметкерлеріне, қазақ тілінде оқытпайтын мектептердегі және колледждердегі қазақ тілі мен әдебиеті мұғалімдеріне арналған;

6.2. Оқыту нысаны: асинхронды оқыту нысаны (қашықтықтан білім беру технологияларын пайдалана отырып).

6.3. Бағдарлама қысқа мерзімді болып табылады және 72 академиялық сағатқа есептелген, оның ішінде дәріс – 48 сағат, практикалық сабақ – 12 сағат, өзіндік жұмыс – 12 сағат.

6.3.1. Академиялық сағат 45 минутқа тең.

6.4. Бағдарламаны игеру мерзімі білім беру ұйымының тыңдаушысымен білім туралы шартта айқындалады.

6.5. Оқуды сәтті аяқтағаннан кейін берілетін құжат: сертификат. Қосымша кәсіптік бағдарламаны табысты меңгерген және қорытынды аттестаттаудан өткен тыңдаушыларға полиграфиялық өнімді қолдан жасаудан қорғалған бланкіде белгіленген үлгідегі біліктілікті арттыру туралы сертификат беріледі.

6.6. Тыңдаушыларды қорытынды аттестаттау тестілеу және қорытынды аттестаттау тапсырмаларын орындау түрінде өткізіледі.

7. БАҒДАРЛАМАНЫ ОҚУ-ӘДІСТЕМЕЛІК ҚАМТАМАСЫЗ ЕТУ

7. Оқыту қазақ тілінде оқытпайтын мектептерде қазақ тілін оқытудың төмендегідей әдістемелік негіздерін зерделеуге, талдауға және меңгеруге бағытталған 10-бөлімде ұсынылған «Негізгі және қосымша әдебиеттер тізіміндегі» оқу-әдістемелік әдебиетті пайдалана отырып жүзеге асырылады:

7.1.1. Қазақстан Республикасындағы жаңартылған білім беру мазмұны аясында қазақ тілі сабақтарындағы оқытудың тиімді әдістері. Көркем мәтінмен жұмыс жасау арқылы функционалдық сауаттылықты дамыту.

7.1.2. Билингвалды тілдік білім беру әдістемесі. Коммуникативтік әдіс форматында оқыту.

7.1.3. Тілдік құзыреттілік деңгейінің рөлі мен маңызы. Сертификаттау деңгейлері. ТРКИ.

7.1.4. Коммуникативтік білік пен дағдыларды қалыптастырудағы мәтінге негізделген көзқарас. Лексикамен жұмысты ұйымдастырудың жүйелері мен принциптері. Көп мәдениетті ортаның ерекшелігі.

7.1.5. Оқушылардың ана тілі ерекшеліктерінің қазақ тілін меңгеру процесіне әсері. Тілдік дайындықтағы ұжымдық өзара іс-қимыл технологиялары.

7.1.6. Қазақ тілінде оқытпайтын мектептердегі қазақ тілін оқыту әдістемесіндегі фонетикалық аспект. Интерференция. Жұппен жұмыс жасаудың тиімділігі.

7.1.7. Жазуға және жазбаша тілге үйрету. Жазу-сөйлеу дағдылары. Эссе. Синтаксистік синонимия сөйлеудің экспрессивтілігінің қайнар көзі ретінде.

7.1.8. Өзара байланыста оқыту әдістемесінің негіздері. Оқылымды үйрету тетіктері, формалары, оқу түрлері. Мәтінді түсіндіру дағдыларын қалыптастыру.

7.1.9. Айтылым сөйлеу әрекетінің ауызша, өнімді түрі ретінде. Топтық жұмыс. Жағдаяттық тапсырмалар.

7.1.10. Қазақ тілі сабақтарындағы тыңдалым технологиялары. Шынайы аудио және бейне материалдар.

7.1.11. Оқытудың интерактивті әдістері. Диалогтық қарым-қатынас. Интерактивті әдістердің жіктелуі. Коммуникативтік құзыреттілік. Қазіргі оқулықтар.

7.1.12. Аралық және қорытынды бақылау. Кері байланыс. Диагностикалық материалмен жұмыс істеу әдістемесі.

7.2. Дәріс оқушылар.

Дәріс оқу үшін Қазақстан республикасының жетекші тіл мамандары, сондай-ақ еліміздегі жетекші жоғары оқу орындарынан тілді оқыту әдістемесінің профессор-оқытушылары тартылады.

8. ОҚЫТУ НӘТИЖЕЛЕРІН БАҒАЛАУ

8.1. Оқыту нәтижелерін бағалау деп осы біліктілікті арттыру курстарынан өту нәтижесі бойынша педагогтерді тестілеу рәсімі түріндегі қорытынды бағалау саналады.

8.2. Бұл курстың көлемі 108 сағаттан аз болғандықтан, сыртқы қорытынды бағалауды білдірмейді.

8.3. Тестілеу 20 сұрақтан тұрады, оның 10 – жабық тест, 9 – ашық тест, 1 – педагогикалық жағдаят бойынша жұмыс (кейс).

8.3.1. Педагог жинаған балл саны жеткіліксіз болған жағдайда екінші рет тест тапсыра алады. Ең жоғарғы балл-100 (жүз) балл. Тесттен өту үшін 65 балл жинау жеткілікті.

8.4. Тест Google платформасында GOOGLE-форма түрінде орналасқан.

8.5. Тестті сәтті тапсырған курс тыңдаушысы мемлекеттік үлгідегі сертификат алады. Сертификат үлгісі 2 қосымшада көрсетілген.

9. КУРСТАН КЕЙІНГІ қолдау

9.1. Педагог қызметін курстан кейінгі қолдау педагогтің курстан кейінгі қызметін үздіксіз мониторингтеу және әдістемелік, консультациялық көмек көрсету арқылы оның кәсіби құзыреттілігін дамытуды қамтамасыз ететін іс-шаралар жүйесін болжайды;

9.2. Курстан кейінгі мониторинг педагогикалық практиканың нақты жағдайын курс бағдарламасының күтілетін нәтижелерімен, оның ішінде қашықтықтан салыстыру мақсатында сертификатталған педагогтердің курстан кейінгі қызметін бақылаумен және бағалаумен байланысты іс-шаралар болып табылады;

9.2.1. Мониторинг педагогтерден сауалнама алу түрінде жүргізіледі. Сауалнама Google платформасында GOOGLE формат түрінде орналасқан.

9.2.2. Әдістемелік қолдау әлеуметтік желілерде осы мақсаттар үшін ұйымдастырылған топтар арқылы жүзеге асырылады. Telegram: «Қазақ тілі.Көкжиек-Горизонт».

9.2.3. Әдістемелік қолдау «STUDY INN» халықаралық білім беру холдингінің айына 1 рет өткізілетін оқыту семинарлары арқылы жүзеге асырылады.

9.2.3.1. «STUDY INN» халықаралық білім беру холдингінің әрбір әдістемелік семинарының ұзақтығы-3 сағат, тиісті сертификат беріледі.

9.2.3.2. Әдістемелік семинарға қатысу ерікті түрде аралас форматта жүзеге асырылады: онлайн және офлайн. Оффлайн: Алматы қ., Сейфуллин даңғылы, 597 а. Онлайн: алдын ала тіркелу бойынша ZOOM платформасында.

10.НЕГІЗГІ ЖӘНЕ ҚОСЫМША ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ

Негізгі әдебиеттер тізіміне Оқу құралдары, Оқу-әдістемелік құралдар, монографиялар, анықтамалық әдебиеттер кіреді.

10.1. Сүлейменова Ж., Орынбаев А., Абитжанова Ж. Қазақ тілін оқыту әдістемесінен қысқаша анықтағыш-сөздік. – Алматы, «Эвро» 2009. – 248 бет.

10. 2. Шунк Дейл Х. Оқыту теориясы: Білім беру көкжиегі. – «Ұлттық аударма бюросы» қоғамдық қоры, 2019. – 608 бет.

10. 3. Адамбаева Ж. Орыс мектептерінде қазақ тілін оқытудың кейбір мәселелері. – Алматы, «Рауан» баспасы. – 1993.

10.4. Исабаев А. Қазақ тілін оқытудың дидактикалық негіздері. – Алматы, «Қазақ университеті», 1993.

10.5. Әдістеме әлемінде. Ғылыми-әдітемелік жинақ. Құрастырғандар: Е.Е.Тілешов, Г.П.Әріпбекова, О.Б.Сүлейменов. – Алматы: «Сардар» баспа үйі, 2008. – 368 бет.

10.6. Күзекова З.С. Екінші тіл ретіндегі қазақ тілі оқулығы теориясының лингвистикалық негіздері. Монография. – Алматы: «Лем», 2005.

10.7.Күзекова З.С. Қазақ тілі (тілді үйретудің бастапқы кезеңіне арналған оқу құралы) . – Алматы: «Раритет», 2005.

10.8. Азимов Э. Г., Щукин А. Н. Новый словарь методических терминов и понятий. – Москва: Издательство ИКАР, 2009. – 448 c. 10.9.

10.9. Қазақ тілді емес мектептерде тілдерді дамыта оқыту әдістері. Әдістмелік құрал. – Астана: Ы.Алтынсарин атындағы Ұлттық білім академиясы, 2013. – 86 бет.

10. 10.Оразбаева Ф. Тілдік қатынас: теориясы мен әдістемесі. –Алматы, 2000. –256 б.

10.11. Пассов Е.И. Коммуникативный метод обучения иноязычному говорению. 2-изд. Москва. – Просвещение, 1991. – 312 с.

10.12. Есеналиева Ж. Салғастырмалы тіл білімі. Оқулық. Алматы, Абылай хан атындағы Қазақ халықаралық қатынастар және әлем тілдері университеті. – «Полилингва» баспасы, 2020. – 192 бет.

10.13. Мұсаұлы Ж, Әміренова Р. Қазақ және орыс тілдерінің салыстырмалы грамматикасы. – Көкшетау, 2003.

10.14. Ахметжанова З.К. Сопоставительное языкознание: казахский и русский языки. – Алматы: 2005.– 322с.

10.15.Рауандина А.К.Қазақ тілін оқытуда оқушылардың функционалдық сауаттылығын қалыптастыру әдістемесі (орыс тілді мектептердің 5-6- сыныптары). П.ғ.к.дисс.авторефераты. – Алматы, 2010.

10.16. Щукин, А.Н. Обучение иностранным языкам. Теория и практика. Учебное пособие для преподавателей и студентов. / А.Н. Щукин. – 2-е изд., испр. и доп. – Москва: Филоматис, 2006.– 480 с.

10.17. Оралбаева Н., К.Жақсылықова. Орыс тіліндегі мектептерде қазақ тілін оқыту методикасы. − Алматы: 1990.

10.18. Мухлис К. Өзге тілді мектептің 7-сыныбында қазақ тілі мәтіндерін компьютермен оқыту әдістемесі. Ф.ғ.к.дисс.авторефераты. –Алматы, 2006. -147 б.

10.19.Оразбаева Ф.Ш. Тіл әлемі: мақалалар, зерттеулер. –Алматы: «Ан-Арыс», 2009.

10.20. Оразбаева Ф.Ш. Тілкеңістігі. Мақалалар жинағы. 3 том. – Алматы: «Ан-Арыс», 2019. – 580.

10.21. Мұғалімге арналған нұсқаулық // «Назарбаев Зияткерлік мектептері» ДББҰ. Педагогикалық Педагогикалық шеберлік орталығы, 2016. – 70.

10.22. Оразбаева Ф.Ш. Шығармалар жинағы.Деңгейлік қазақ тілі. ‒ Алматы: «Ан-Арыс», 2019. — 560 б.


Қазақстан Республикасында орта білім мазмұнын жаңарту шеңберінде «Қазақ тілі мен әдебиеті (Т2) оқытушыларының тілдік және кәсіптік құзыретін арттыру» педагог кадрлардың біліктілігін арттыру курсының білім беру бағдарламасына 1-қосымша

Оқу жоспары

Қазақтілінің (анатіліемес) оқытушыларынаарналғанкурстыңмазмұны

2 апта

(аптасына 36 сағат)

Дәріс

Пр.

Өздік жұмыс

1

Қазақстан Республикасында орта білім мазмұнын жаңарту шеңберінде қазақ тілін оқытудың негізгі әдістемелік тәсілдері. Бастауыш білім беру деңгейінің «Қазақ тілі» (Т2), негізгі және жалпы орта білім беру деңгейлерінің «Қазақ тілі мен әдебиеті» оқу пәндерінің лингводидактикалық ерекшелігі. Көркем мәтінге жатпайтын мәтіндермен жұмыс жасау әдістемесі.

Жобалау жұмысы: практикалық сабақтар, аралық тексеру жұмыстары, ресми-іскерлік мәтіндермен өзіндік жұмыс.

4

1

1

2

Мәдениеттер диалогы жағдайындағы Мәдениетаралық коммуникацияның өзекті мәселелері. Қазақ тілі билингвалды аудиторияда. Коммуникативті кедергілердің негізгі себептері. Көпэтносты сыныпта қазақ тілін оқыту.

Жобалау жұмысы: практикалық сабақтар, аралық тексеру жұмыстары, өзіндік жұмыс, шағын дәрістер, презентациялар, сабақ жоспарларын құру.

4

1

1

3

Қазақ тілінде оқытпайтын сыныптарда тілді оқыту мақсатында оны оқытудың деңгейлік тәсілі және білімді бағалаудың деңгейлік жүйесі. Қазақ тілін меңгерудің сертификаттау деңгейлерінің жүйесі. Қазақ тілін меңгеру деңгейін тестілеу жүйесі. Типтік тесттер.

Жобалау жұмысы: практикалық сабақтар, аралық тексеру жұмыстары, өзіндік жұмыс, деңгейлік тәсілге сәйкес тест тапсырмаларын, сабақ жоспарларын құрастыру.

4

1

1

4

Көп деңгейлі көп мәдениетті сыныпта «Қазақ тілі» (Т2), «Қазақ тілі мен әдебиеті» пәндері бойынша сабақтарда лексиканы оқыту: жаңа сөздерді ұсынудың тақырыптық принципі және лексикадағы жүйелік қатынастар туралы түсінік қалыптастыру.

Оқытудағы мәтінге негізделген тәсіл: мәтіндерді таңдау және бейімдеу.

Жобалау жұмысы: практикалық сабақтар, аралық тексеру жұмыстары, өзіндік жұмыс, мәтіндерді іріктеу және бейімдеу.

4

1

1

5

Әртүрлітілдімеңгергенбілімалушылардыңқазақтілініңграмматикасынмеңгерудегіқиындықтардыеңсеруі. Оқушылардыңанатіліменбайланыстыәдепкіқателіктеріменқиындықтарынескеру.

Күрделіграмматикалыққұбылыстардыигерудесыныптағыұжымдықжұмыстыңартықшылықтары, жұппенжұмыс.

Жобалаужұмысы: практикалықсабақтар, аралықтексеружұмыстары, өзіндікжұмыс, презентациялар, сабақжоспарлары.

4

1

1

6

Қазақтіліндесөйлеудіүйретуүшінәртүрлідеңгейдегітапсырмалардытаңдау, онытүзету. Қазақтілініңфонетикалықжүйесітуралыалуандеңгейлікөпмәдениеттісыныпоқушыларыныңбілімінесүйену: жұптықжұмысұйымдастыру. ҚРортажәнеарнаулыортаоқуорындарындақазақтіліноқытукезіндегіинтерференцияныескеру.

Жобалаужұмысы: практикалықсабақтар, аралықтексеружұмыстары, өзіндікжұмыс, фонетикалықдағдыларменқабілеттергеоқытудыңтүрлеріменәдістерініскеасыруғатапсырмаларқұрастыру.

4

1

1

7

Сөйлесім әрекетінің түрлерін оқыту. Сөйлесім әрекетінің түрлерін өзара байланыста оқыту. Сөйлесім әрекетінің жазбаша өнімді түрлері. Жазуға және жазба тілді үйрету.

Жобалық жұмыс: практикалық сабақтар, аралық тексеру жұмыстары, өзіндік жұмыс, синтаксистік синонимия, эссе жазу, презентациялар, сабақ жоспарларын құру.

4

1

1

8

Сөйлесім әрекетінің түрлерін оқыту. Сөйлесім әрекетінің түрлерін өзара байланыста оқыту. Сөйлесім әрекетінің жазбаша рецептивті түрлері. Оқуға үйрету.

Жобалау жұмысы: практикалық сабақтар, аралық тексеру жұмыстары, өзіндік жұмыс, мәтінді түсіндіру тәсілдерін талдау, шағын дәрістер, презентациялар, сабақ жоспарларын құру.

4

1

1

9

Сөйлесімәрекетініңтүрлеріноқыту. Сөйлесімәрекетініңтүрлерінөзарабайланыстаоқыту. Сөйлесімәрекетініңауызшаөнімдітүрлері. Айтылымдыоқыту.

Жобалаужұмысы: практикалықсабақтар, аралықтексеружұмыстары, өзіндікжұмыс, шағындәрістер, презентациялар, сабақжоспарларынқұру.

4

1

1

10

Сөйлесім әрекетінің түрлерін оқыту. Сөйлесім әрекетінің түрлерін өзара байланыста оқыту. Сөйлесім әрекетінің ауызша рецептивті түрлері. Тыңдауға үйрету.

Жобалау жұмысы: практикалық сабақтар, аралық тексеру жұмыстары, өзіндік жұмыс, қазақ тілінде оқытпайтын сыныптардағы қазақ тілін оқыту практикасындағы дәлме-дәл аудио және бейнематериалдармен жұмыс.

Түпнұсқалық аудиоматериалдарды пайдалана отырып, сабақта жұмыс істеу алгоритмі.

Түпнұсқа бейне материалдарды қолдана отырып, сабақта жұмыс істеу алгоритмі.

4

1

1

11

ҚР Білім беру жүйесінде қазақ тілінде тілдік қарым-қатынасты оқытудың заманауи интерактивті технологиялары. Тілдерді оқытудағы мультимедиялық және интерактивті технологиялар.

Заманауи оқулықтар мен оқу құралдары. Қазақ тілінде оқытпайтын сыныптарда қазақ тілін оқытуға арналған интернет-ресурстар.

Жобалық жұмыс: практикалық сабақтар, аралық тексеру жұмыстары, өзіндік жұмыс, АКТ-ны қолдана отырып тапсырмалар құру: қазақ тілін аралас және қашықтықтан оқытудағы дәстүрлер мен инновациялар.

Ақпараттық-коммуникациялық технологияларды бағалау және таңдау.

АКТ-ны дамыту және педагогикалық қызметте пайдалану перспективалары

4

1

1

12

Оқушылардыаралықжәнеқорытындытестілеуденөткізуәдістемесі. Керібайланыс: пішініментүрлері.

Тыңдаушылардыоқытунәтижелеріндиагностикалаужәнебағалау.

Жобалаужұмысы: практикалықсабақтар, аралықтексеружұмыстары, өзіндікжұмыс, тілдікдайындықтыңәртүрлідеңгейіндедиагностикалықматериалдардықұрастырудағдыларынқалыптастыру.

АКТ дамыту және педагогикалық қызметте пайдалану

4

1

1

48

12

12

Барлығы: 72 сағат


Скачать Файл, PDF

Добавить комментарий